ماه: شهریور 1399

استاندارد های حسابداری چه تاثیری بر رهنمود صورت های مالی دارد؟

حسابداری مالی

استاندارد های حسابداری چیست؟ استاندارد حسابداری هدف استاندارد تجویز مبنایی برایارائه صورت های مالی با مقاصد عمومی یک واحد تجاری به منظور حصول اطمینان از قابلیت مقایسه با صورت...

ادامه مطلب