مالیات بر ارزش افزوده چیست؟

نظام مالیاتی یکی از مهمترین منابع درآمد دولت‌هاست. مالیات بر ارزش افزوده یکی از رایج ترین انواع مالیات است که هر فصل گزارشات آن ارائه می‌شود. امروزه دولت‌ها با استفاده از درآمد بدست آمده از مالیات‌ها می‌توانندبه طور مستمر خدمات ضروری جامعه را با برنامه ریزی مناسب در اختیار مردم قرار دهند. مزیتی که باعث شده این نوع مالیات به یکی از رایج ترین مالیات‌ها تبدیل شود این است که مالیات ارزش افزوده کمترین وابستگی درآمد دولت، به نفت را ایجاد می‌کند.

معنای مفهوم ارزش افزوده چیست؟

ارزش افزوده در زبان انگلیسی به عنوان value added شناخته می‌شود. ارزش افزوده به ارزشی گفته می‌شود که فرایند تولید یک محصول تولید یک محصول به کالای واسط یا مواد اولیه‌ی ساخت محصول اضافه می‌شود که لازم به ذکر است که ارزش افزوده مختص تولید یک کالا نیست بلکه مربوط به تمام فرآیند تولید است. در بیانی دیگر به ارزش مالی یک محصول در طی تولید ارزش افزوده می‌گویند. طبق تعاریف گفته شده مالیات بر ارزش افزوده یک مالیات غیرمستقیم است که تفاوت بین ارزش کالاها در مرحله تولید و ارزش کالاها در مرحله خریداری را تعیین می‌کند.

چگونگی تهیه گزارش ارزش افزوده

محتوای گزارش ارزش افزوده مربوط به تمام فعالیت‌های مالیاتی و معاملاتی در یک فصل می‌شود. که این گزارش فصلی ارزش افزوده توسط صاحبان کسب و کار و مشاغل و تجار تهیه می‌شود. صاحبان کسب و کار موظف هستند که معاملات و فعالیت‌های خود را به صورت فصلی و در قالب گزارش فصلی ارزش افزوده تهیه و ارائه دهند. برای تهیه این گزارشات به تعدادی اسناد و مدارک مالی مربوط به سازمان نیاز است. گزارشات فصلی ارزش افزوده در دفاتر دارایی تهیه و ثبت می‌شود. در گزارشات فصلی ارزش افزوده باید همه‌ی رویدادهای مالی بدون استثناء ثبت و چیزی پنهان نشود. تمام رویدادهای به ترایب تاریخ وقوعشان در گزارشات فصلی قرار می‌گیرند. در دفاتر گزارش فصلی ارزش افزوده تمامی اطلاعات مالی باشد روی خط دفتر بوده و ثبت اطلاعات بین خطوط در غیر این صورت دفاتر از لحاظ قانونی رد و از اعتبار ساقط می‌شوند. یکی دیگر از نکات مثبت گزارشات فصلی ارزش افزوده این است که هیچ صفحه سفیدی بین صفحات پر شده باقی نماند.
در نهایت اینکه در مانده‌گیری های حساب دقت شود.