در این مقاله ما براین شدیم تا شما را کمی بیتشتر با مدیریت دولتی آشنا کنیم ، این مقاله توضیحات مختصر و مفیدی را در اختیار شما قرار می دهد که امیدواریم مورد پذیرش شما عزیزان باشد.

مقدمه ایی برای مدیریت دولتی

انسان موجودی اجتماعی است و میل به زندگی گروهی دارد. انسان باید در یک حکومت و دولت مستقل با اصول کامل فرهنگی و اجتماعی زندگی کند. و همچنین مقرراتی که به این واسطه به عهده او گذاشته میشود را خود اجرا کندو به تعهدات وو ظایف خود در قبال ان حکومت عمل کند.برخب از این امور توافقی بوده و برخی اجباری که هر جامعه ای موظف به انجام تکلیفی است.که بر عهده اوگذارده شده است.انسان بطوری که در این دنیا آفریده شده موجودی است که به صورت فردی به دشوار میتواند نیازهایش را برطرف کند حتی در برخی از موارد نه تنها به صورت فردی نمیتواند بلکه به صورت خانوادگی هم این امر برای شان تا حدودی ناممکن خواهد بود.

به ناچار‌ باید گروه یا افرادی برای این منظور آماده فعالیت باشند.این گونه خدمات که بر عهده دولت قرار دارد چه رسمی باشد وچه غیر رسمی باحمایت جمعی ممکن می باشد.در هر نظام اصول و قوانینی را مرتب و سازماندهی میکنند که این موارد عبارتند از :

تنظیم کردن و نظم دهی قانون و مقررات جامعه برای بهترشدن امور زندگی.انجام قانون های گذاشته شده وپاسخگو بودن به اموری که تعیین شده وظیفه خدمات رسانی دارد و اینکه حقوقی که مردم در قبال دولت دارند و نیز به طور متقابل دولت نسبت به مردم دارد را به قضاوت بنشیند.
نگاهی اجمالی به مدیریت دولتی
نگاهی اجمالی به مدیریت دولتی

به این صورت است که یک اصول کلی و ساختاری برای حکومت در مورد این موضوعات و روش قانون گذاری و اجرای آن به عمل می آید.مبحث اداره و انجام کار های مردمی و عمومی و مدیریت دولتی در همین موضوع مطرح و اجرا میشود که برای بهبود وضع جامعه بسیار مهم است و طبق تمامی قانون هایی که ذکرشده و یا در مورد آنان صحبتی نشده بحث می کند و به طور متقابل توقعاتی که مردم از دولت دارند و یادولت از مردم خواهد داشت را بررسی وومشخص می کند.تعیین و بررسی کردن وظایف دولت و حکومت چیزی نیست که به تازگی مورد اهمیت قرار گرفته باشد بلکه همیشه در جامعه مطرح بوده.

آنچه که مهم است و به تازگی مورد اهمیت قرار گرفته است قرار دادن این علم به عنوان یک رشته علمی و تحصیلی در بحث آموزش است.

اداره امور عمومی و مدیریت دولتی مابین قرون ۱۹ الی ۲۰ در حوضه تحصیلی علوم انسانی جای گرفت و مرتبابه صورت های گوناگون در رشته های علمی قرار داده شد. از زمانی که مدیریت دولتی و امور عمومی در دروس دانشگاه ها تدریس شد این علم را در کنار رشته هایی همچون مدیریت بازرگانی و صنعتی و‌ یا علوم سیاسی و علوم حقوقی قرار دادند که این امر‌به طور‌ ناگهانی اتفاق نیفتاده است بلکه از نوع نگرش و دید این رشته ها همانند هم بوده و در یک راستا به بحث میپردازند و‌ ما‌ سعی بر آن داریم تا بتوانیم تعریفی مناسب از اداره عمومی و مدیریت دولتی داشته باشیم.چراکه تمامی مشکل تعیین جای مبحث مدیریت دولتی در رشته های علوم سیاسی از تعاریفی است که در مورد آن بیان شده و اگر تعریف درستی از این امور نداشته باشیم قائدتا به نتیجه کلی و درستی هم نخواهیم رسید.

با‌ قبول و پذیرفتن تعاریف مبحث مورد نظر می توان جایگاه درست و مناسب آن را متوجه شد.درباره مدیریت دولتی و امور عمومی خیلی بهتر و مفید تر بحث کرد.
تعاریف زیادی در دست عموم قرار داردکه چند مورد از آن را بررسی و یادآوری می کنیم:

۱»مدیریت دولتی بخشی است که حکومت اقدامات و اجراهای خود را به واسطه آن انجام می دهد تا به مقاص خود در جهاتی که میل دارد و نیت کرده برسد.

۲»اداره امور عمومی و یا همان مدیریت دولتی بخشی است که به صورت عملی و اجرایی ارزشهای سیاسی دولت را بررسی می کند و به آن مربوط میباشد.۳»مدیریت دولتی از لحاظ ساختار تشکیل دهنده و ایدئولوژی با علوم سیاسی متفاوت است ووهمچنین ازدلحاظ فن و اداره امور مختلف.اداره امور عمومی و مدیریت دولتی دارای ویژگی هایی است که اکنون به چند مورد از ان اشاره خواهیم کرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید

الف»مدیریت دولتی لازمه اجرایش همکاری است واینکه تمامی گروه به طور کامل تلاش در انجام آن داشته باشند.
ب»مدیریت دولتی هر سه قوه مقننه و قوه مجریه و قوه قضاییه را شامل میشود و ارتباط بین این سه گروه را به خوبی برقرار می کند.
ج»مدیریت دولتی با بخش خصوصی تفاوت های بسیاری دارد که هرچند مفصل در مورد آن بحث خواهیم کرد.

بسیاری از نویسندگان درباره موضوع نگرش مدیریتی بحث و گفتگو کردن و نظرات متعددی در این باره انجام دادند،که بیشتر به این موضوع توافق نظر دارند که:هر زمان درباره نگرش وودیدگاه مدیریتی به امور عمومی بحثی باشد موضوع کاملا اقتصادی می گردد و بیشتر جهت به سوی مدیریت بازرگانی می رود و اینجاست که متوجه میشویم تفاوتی که بین بخش خصوصی و دولتی بود بسیارکم میشودواین دو بخش به هم نزدیکتر می شوند.

دولت که خوددیک واحد بزرگ کسب ووکار است حتما باید به صورت یک اداره بازرگانی سازمان دهی و اداره شود.مقامات دولتی در برابر نظام اداری بسیار واکنش ازدخودنشان دادند وواین واکنش آنها چیزی جز ایجاد تغییر در نظام نبود.البته منصوبات دولتی را در جهت بهبود کار در اداره عمومی غیر سیاسی کردند.بسیاری در این مورد به نظرات متفاوتی رسیدند.گروهی مدعی آن شدند که واحدهای بخش اجرایی خودشان به تنهایی در واحد کسب و کار خصوصی جای می گیرند.چه بسا که می باید بخش دولتی مشابه بخش خصوصی گردد.با این روش که جذب نیرو و افرادمنصوب

افرادمنصوب به کار از لحاظ شایستگی ووتوان بالای آنها و تخصصی که در آن واحد دارند انجام شوند و کمی از بحث سیاسی فاصله بگیرند.این بحث تا جایی پیشرفت کردکه قرار شد تمام کارکنان دولت هیچ کار یا فعالیت سیاسی نداشته باشند از این رو بسیاری از کارکنان محترم برخی ازدمشاغل مثل نظام ،ماموران سازمان آتشنشانی از فعالیت در بخش سیاسی محروم شدند و تعدادی ازدهمین شرایط و تاکید‌ بر اجرای آنها این اداره رابه شرایط سازمان های بازرگانی نزدیک کرد

اداره امور عمومی

اداره امورعمومی دیدگاه های مناسب خود را برای عموم به نحوی اجرا میکند این اداره برخورد غیرشخصی با کارکنان نظام اداری را خوب تقویت میکند و این برخورد مناسب را برای همه افراد مخصوصا کارمندان دولت ودکسانی که برای انجام کارهای خود به انجا رجوع میکنند و یا هر کس که. به طریقی با نظام اداری مرتبط شده توصیه می شود.پس نگرش مدیریتی برای این است که روش علمی را بکاروگیرد و تاکید بسیار به انجام ان دارد. یکی از ویژگی های نگرش علمی این طور میتوان گفت که با آزمایش فرضیه هایی در زمینه ساختار‌ ورفتار اداری تمامی تئوری هایی را می توان اجرا کرد که در تمامی کشورها قابل اجرا و اعمال باشد.

یکی ازمهم ترین و بهترین و سرشناس ترین صاحب نظران که اداره امور عمومی را در مجموعه های سیاسی قرار داده «والاس سیر» است

که نظرش کاملا واضح به این صورت است که او اداره امور عمومی را یک مسئله در حوزه تئوری سیاسی می داند.وسر منشأ این نگرش به خاطر مطالعات سیاسی است که انجام داده.نگرش های سیاسی در‌ گروه طبقه بندی می شود وطبعا در‌ این کار گروه همه افراد یک گروه که با یک نظر و عقیده هستند به یک چشم دیده میشوند. بنابراین در این طبقه بندی شخص خاص و گروه مشخصی مورد نظر نیست بلکه فرد در هر گروه و طبقه ای که باشد مورد ارزیابی و توجه قرار میگیرد.نگرش سیاسی تلاش دارد تا بتواند دیدگاه ها و نظرات خود را علمی کند.

حال نگرش حقوقی به اداره امور عمومی این گونه محاسبه می شود که به سود و زیان و منافع هر کس بطور انفرادی و به تنهایی توجه می کند وولازم است که به هر فرد به طور جداگانه فرصتی مناسب داده شود تا اگر بتواند از خود و اعمالش به درستی دفاع کند.این نگرش کاملا برخلاف نگرش سیاسی ست که گروه را مد نظر ندارد و فقط به فرد مورد نظر توجه کامل دارد.

حساب آرایان چرتکه با در اختیار داشتن کارشناسانی کار آزموده در انجام کلیه امور حسابداری همراه شما خواهد بود

تنها لازم است با شماره ۰۲۱۳۳۳۳۴۰۰۰ تماس حاصل کنید. برای دیدن شبکه اجتماعی ما اینجا کلیک کنید.